HomeBack MailMap
 
English
ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
ՀՐԱՊԱՐԱԿՈՒՄ
ՕՐԵՆՍԴՐՈՒԹՅՈՒՆ
ԳՈՐԾԸՆԿԵՐՆԵՐ
ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
ՀՀ ԳՈՐԾՈՂ ՁՊՎ-ՆԵՐ
ԼՈՒՍԱՆԿԱՐՆԵՐ
ԿԱՅՔԻ ՔԱՐՏԵԶ
ՀԵՏԱԴԱՐՁ ԿԱՊ

ԻՆՉՊԵՍ ՄԵԶ ԳՏՆԵԼ
ԹԵԺ ԳԻԾ` 077 85-99-66
ՀՀ ԳՈՐԾՈՂ ՁՊՎ-ՆԵՐ ՀՀ Գեղարքունիքի մարզ Սևանի ՁՊՎ
    
22.06.2016թ.

 Դիտորդական խմբի կողմից 19.06.2016թ կատարած այցելության ընթացքում արձանագրված ՀՀ ոստիկանության Գեղարքունիքի ՄՎ Սևանի ՁՊՎ-ի  բուժսենյակի դեղերի պահարանը:

22.06.2016թ.

 Դիտորդական խմբի կողմից 19.06.2016թ կատարած այցելության ընթացքում արձանագրված ՀՀ ոստիկանության Գեղարքունիքի ՄՎ Սևանի ՁՊՎ-ի  բուժսենյակը:

22.06.2016թ.

 Դիտորդական խմբի կողմից 19.06.2016թ կատարած այցելության ընթացքում արձանագրված ՀՀ ոստիկանության Գեղարքունիքի ՄՎ Սևանի ՁՊՎ-ի  տեսակցության սենյակը:

06.05.2016թ.

Դիտորդական խմբի կողմից 03.05.2016թ.կատարած այցելության ընթացքում արձանագրած ՀՀ ոստիկանության  Գեղարքունիքի ՄՎ Սևանի ՁՊՎ-ի բուժսենյակի դեղերի պահարանը:

06.05.2016թ.

Դիտորդական խմբի կողմից 03.05.2016թ.կատարած այցելության ընթացքում արձանագրած ՀՀ ոստիկանության  Գեղարքունիքի ՄՎ Սևանի ՁՊՎ-ի սննդի տաքացման սենյակը:

06.05.2016թ.

Դիտորդական խմբի կողմից 03.05.2016թ.կատարած այցելության ընթացքում արձանագրած ՀՀ ոստիկանության  Գեղարքունիքի ՄՎ Սևանի ՁՊՎ-ի տեսակցության սենյակը:

06.05.2016թ.

Դիտորդական խմբի կողմից 03.05.2016թ.կատարած այցելության ընթացքում արձանագրած ՀՀ ոստիկանության  Գեղարքունիքի ՄՎ Սևանի ՁՊՎ-ի տեսակցության սենյակը:

06.05.2016թ.

Դիտորդական խմբի կողմից 03.05.2016թ.կատարած այցելության ընթացքում արձանագրած ՀՀ ոստիկանության  Գեղարքունիքի ՄՎ Սևանի ՁՊՎ-ի սանհանգույցը:

06.05.2016թ.

 Դիտորդական խմբի կողմից 03.05.2016թ.կատարած այցելության ընթացքում արձանագրած ՀՀ ոստիկանության  Գեղարքունիքի ՄՎ Սևանի ՁՊՎ-ի սանհանգույցը:

06.05.2016թ.

Դիտորդական խմբի կողմից 03.05.2016թ.կատարած այցելության ընթացքում արձանագրած ՀՀ ոստիկանության  Գեղարքունիքի ՄՎ Սևանի ՁՊՎ-ի սանհանգույցը:

06.05.2016թ.

  Դիտորդական խմբի կողմից 03.05.2016թ.կատարած այցելության ընթացքում արձանագրած ՀՀ ոստիկանության  Գեղարքունիքի ՄՎ Սևանի ՁՊՎ-ի խցի լվացարանը:

06.05.2016թ.

  Դիտորդական խմբի կողմից 03.05.2016թ.կատարած այցելության ընթացքում արձանագրած ՀՀ ոստիկանության  Գեղարքունիքի ՄՎ Սևանի ՁՊՎ-ի խցի լվացարանը:

06.05.2016թ.

  Դիտորդական խմբի կողմից 03.05.2016թ.կատարած այցելության ընթացքում արձանագրած ՀՀ ոստիկանության  Գեղարքունիքի ՄՎ Սևանի ՁՊՎ-ի խուցը:

06.05.2016թ.

  Դիտորդական խմբի կողմից 03.05.2016թ.կատարած այցելության ընթացքում արձանագրած ՀՀ ոստիկանության  Գեղարքունիքի ՄՎ Սևանի ՁՊՎ-ի խուցը:

06.05.2016թ.

 Դիտորդական խմբի կողմից 03.05.2016թ.կատարած այցելության ընթացքում արձանագրած ՀՀ ոստիկանության  Գեղարքունիքի ՄՎ Սևանի ՁՊՎ-ի խուցը:


1 2 3 4 ... >>>
Կայքը գործում է Բաց հասարակության ինստիտուտի օժանդակության հիմնադրամ
Հայաստանյան գրասենյակի հովանավորությամբ
www.google.com/analytics
723451
714165